Verslag van de Werkgroep Zeventiende Eeuw over het jaar 2013

De Werkgroep Zeventiende Eeuw werd in 1985 opgericht. In het jaar 2013 was het bestuur als volgt samengesteld:
Maarten Prak – voorzitter, tot 1 augustus 2013
J. Pollmann – voorzitter, vanaf 1 augustus 2013
Ton van Strien – penningmeester
Huigen Leeflang – lid
Mirjam de Baar – lid
G. Verhoeven – lid, vanaf 1 augustus 2013
en Nina Geerdink – secretaris, vanaf augustus 2012.

De Werkgroep telt rond de 420 leden. Vorig jaar is in het jaarverslag onterecht een terugloop van het aantal leden geconstateerd (doordat de ruim 100 instellingen die lid zijn, niet meegeteld waren), naar aanleiding waarvan ledenwerfacties op touw gezet zijn. De ledenwerfacties zorgen voor nieuwe aanwas en zullen desalniettemin voortgezet worden.

Eens per jaar houdt de Werkgroep een interdisciplinair congres; er wordt naar gestreefd deze congressen met enige afwisseling in Nederland en Vlaanderen te laten organiseren. Op zaterdag 24 augustus 2013 organiseerde de Werkgroep het jaarlijkse congres in de Koninklijke Bibliotheek (Den Haag), onder de titel ‘De zingende Nederlanden’. Het congres werd bezocht door zo’n 70 mensen. De congrescommissie bestond uit Maartje De Wilde (Universiteit van Amsterdam/Universiteit Antwerpen), Louis Grijp (Meertens Instituut/Universiteit Utrecht), Roeland Harms (Universiteit Utrecht/Universiteit Nijmegen), Marc Jacobs (Vrije Universiteit Brussel), Paul Knevel (Universiteit van Amsterdam), Ad Leerintveld (Koninklijke Bibliotheek), Benjamin Roberts (onafhankelijk onderzoeker), Herman Roodenburg (Meertens Instituut/VU), Els Stronks (Universiteit Utrecht), Natascha Veldhorst (Radboud Universiteit Nijmegen) en Johan Verberckmoes (KU Leuven). Het congres opende met een plenaire lezing van Louis Peter Grijp, ‘Traen, oogen, traen. Emoties in het lied van de Gouden Eeuw’ en werd afgesloten met een plenaire lezing van Riet Schenkeveld-van der Dussen, ‘Teksten en melodieën van Camphuysens Stichtelyke rymen (1624)’. Daarna volgde nog een boekpresentatie van de bundel Oorlogsliteratuur in de vroegmoderne tijd door Lotte Jensen en Nina Geerdink, waarna het congres zich verplaatste naar de Grote Kerk voor een concert van Camerata Trajectina en het bekijken van de tentoonstelling De Huygens en de Oranjes.

Tijdens de parallelsessies op het congres spraken Jos Houtsma, ‘De geuzenliedboekjes en de vormgeving van nationale identiteit’; Donals Haks, ‘Zelfbeeld, vijandbeeld, identiteitsbesef 1672-1713’; Sven Molenaar, ‘De beeldvorming van Willem III in laatzeventiende-eeuwse, Zuid-Nederlandse liederen’; Johan Oosterman, ‘Het “tussen Maas-en-Rijn repertoire”’; Dieuwke van der Poel, ‘Eer voor goet is myn gemoet: het album van Aefgen van Giblant’; Sophie Reinders, ‘Het album amicorum van Rutghera van Eck’; Ad Leerintveld, ‘Populair in druk en handschrift’; Michel Ceuterick, ‘Een nieu liedecken van Calloo, of niets is wat het lijkt’; Olga van Marion, ‘Liederen in tragedies. Intermedialiteit en emotie’; Rudolf Rasch, ‘Een voetenbank voor Jan Harmensz Krul’; Hubert Meeus & Tine De Koninck, ‘Den Gheestelijcken Leeuwercker of de verzamelde liederen van Guilielmus Bolognino’; Betsy Wormgoor, ‘Leittöne naar leiderschap. Identiteitsvorming in de Bijbelse drama’s van Abraham de Koning’; Benjamin Robert, ‘‘Girl, you’ll be a woman soon’. De pedagogische invloed van liedboeken op volwassen wordende meisjes in de vroege zeventiende eeuw’; Els Stronks, ‘‘Dees kennisse zuldy te kope vinnen’. Kennisoverdracht in de Nederlandse zeventiende-eeuwse liedcultuur’; Goran Proot, ‘Brussel, maandag 9 september 1624: Diane Triomphante, ballet opgevoerd ter ere van de Poolse kroonprins Ladislas IV Vasa’; Jan Burgers, ‘De luit in de muziek- en zangcultuur van de Gouden Eeuw’. De lezingen werden steeds gevolgd door discussies met de zaal.

Een deel van de congreslezingen wordt als te doen gebruikelijk opgenomen in het tijdschrift van de Werkgroep, De zeventiende eeuw, dat twee keer per jaar verschijnt. De tijdschriftredactie bestond in 2013 uit: M. de Baar, F. Blom, O. van Marion, J. De Landtsheer, M. van Groesen, K. De Clippel, F. Dietz, C. Lenarduzzi (redactie-secretaris) en T. Holzhey (recensie-redacteur).

De jaarlijkse ledenvergadering werd eveneens op 24 augustus gehouden. Daarbij werden de toekomstige congressen onder de loep genomen. In 2014 wordt het congres in Groningen gehouden. Het congres heeft als thema ‘Een gouden leertijd. Opleiding en vorming van jongeren binnen en buiten de universiteit in de zeventiende-eeuwse Nederlanden’ De congrescommissie bestaat uit: Mirjam de Baar (RUG), Klaas van Berkel (RUG), Arjen Dijkstra (RUG), Benjamin Roberts (onafhankelijk onderzoeker), Gerrit Verhoeven (Universiteit Antwerpen), Ruben Verwaal (RUG). De Call for Papers voor dit congres is inmiddels verspreid, inzendingen zijn mogelijk tot begin mei 2014. Het volgende congres zal in 2015 in Nijmegen plaatsvinden, met als onderwerp ‘Europa’.

Nina Geerdink (secretaris)